Polityka ochrony prywatności Klubu Kantar

1. Polityka ochrony prywatności Klubu Kantar

Ostatnia aktualizacja 2021.01.20

Wersja 3.06


2. Wprowadzenie

Niniejszy panel internetowy pod nazwą Klub Kantar jest prowadzony przez Kantar Polska S.A. jako Administratora Danych.

Dane rejestrowe Administratora Danych:
Kantar Polska S.A.
Plac Konesera 9
03-736 Warszawa
KRS: 0000059619
NIP: 526-021-18-19
Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 1 000 000 PLN

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, Kantar Polska wprowadza nową politykę ochrony prywatności.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować pod adresem email iod@kantar.com

Rejestrując się jako użytkownik Klubu Kantar zgadzają się Państwo na warunki korzystania z niego. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki ochrony prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie stron internetowych znajdujących się pod adresem klubkantar.pl (zwanych dalej „Witryną”). Nie ma ona zastosowania do żadnych innych produktów ani usług oferowanych przez Administratora.


3. Zgodne z prawem zbieranie i wykorzystywanie danych

W niniejszej polityce wyjaśniono, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe podane przez Państwa podczas rejestracji do panelu oraz udziału w badaniu internetowym lub wywiadzie telefonicznym dla celów badania rynku realizowanym dla Kantar Polska S.A.

Dla celów niniejszej polityki „dane osobowe” oznaczają wszystkie informacje, które odnoszą się do osoby, która może być zidentyfikowana. W praktyce oznacza to wszystkie informacje dotyczące uczestnika Klubu Kantar, dopóki są one powiązane z konkretną osobą.

Wyniki badań realizowanych w Klubie Kantar są analizowane w formie anonimowej oraz prezentowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, co oznacza brak możliwości identyfikowania odpowiedzi poszczególnych osób.

Celem gromadzenia przez nas danych osobowych jest:

 • przetwarzanie adresów e-mail oraz danych podanych w trakcie rejestracji w celu wysyłania zaproszeń do udziału w ankietach,
 • zgromadzenie i przetwarzanie niektórych danych zebranych podczas ankiet w celu dopasowania tematyki kolejnych badań do cech użytkownika panelu,
 • przetwarzanie numeru telefonu komórkowego w celu kontaktu ze strony Klubu Kantar lub poszczególnych, zaangażowanych działów Kantar Polska S.A. w celu realizacji badań ankietowych lub weryfikacji użytkowników panelu,
 • przetwarzanie numeru telefonu komórkowego w celu wysyłania wiadomości SMS z zaproszeniem / przypomnieniem o ankiecie,
 • przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji wynagrodzeń za aktywność w ramach Klubu Kantar,
 • przetwarzanie danych pochodzących z plików cookies w celu porównania danych pozyskanych z ankiet z danymi dotyczącymi używania Internetu.

W przypadku powstawania innych celów przetwarzania danych będą one jednoznacznie komunikowane w zaproszeniach do konkretnych badań i związane z wyrażeniem przez Państwa odrębnej zgody.

Użytkownik w momencie rejestracji i akceptacji regulaminu oraz polityki bezpieczeństwa i prywatności wyraża zgodę na przetwarzanie adresów e-mail w celu wysłania zaproszeń do udziału w kolejnych ankietach. W trakcie rejestracji do panelu użytkownik podaje również dodatkowe informacje o sobie, które wykorzystywane są do tego, aby w przyszłości odpowiednio dopasować użytkownika do tematyki wysyłanych ankiet oraz badanej grupy (próby badawczej), a także by komunikacja z użytkownikiem panelu była bardziej efektywna. Dodatkowe informacje, jakie gromadzimy o użytkowniku to przede wszystkim dane demograficzne takie jak: lokalizacja (gmina lub miasto bez wskazywania dokładnego adresu zamieszkania), rok urodzenia, płeć, wykształcenie, sytuacja zawodowa, stan zatrudnienia, skład gospodarstwa domowego, numer telefonu komórkowego oraz zgoda na otrzymywanie wiadomości SMS. Wśród zbieranych informacji mogą znaleźć się także dane dotyczące użytkowania różnych kategorii produktów lub usług.

W ramach realizowanych badań rynkowych Kantar Polska może poprosić użytkownika Klubu Kantar o wyrażenie zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych. O wyrażenie zgody na przekazanie takich danych Kantar Polska poprosi za każdym razem, gdy takie dane będą zbierane. Wrażliwe dane osobowe mogą obejmować takie informacje jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, fizyczny lub psychiczny stan zdrowia czy życie seksualne. Te informacje – jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udział w takiej ankiecie – będą analizowane wyłącznie w sposób zbiorczy gwarantujący anonimowość użytkownika. Mogą Państwo w każdej chwili odmówić odpowiedzi na takie pytania lub zrezygnować z udziału w badaniu.

Kantar Polska gwarantuje, że przekazywane uczestnikom Panelu informacje są rzetelne i zgodne z prawdą. Jeśli otrzymają Państwo wiadomość e-mail, która Państwa dotyczy i budzi Państwa wątpliwości co do autentyczności, prosimy o poinformowanie nas zgodnie z informacjami podanymi poniżej w części „Jak się z nami skontaktować”.

Przekazanie danych osobowych do Klubu Kantar jest dobrowolne i nie jest wymagane przez żadną ustawę. Jednakże nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwia lub ogranicza możliwość udziału w Klubie Kantar, przykładowo uniemożliwiając przekazywanie wynagrodzeń.


4. Strony trzecie i transgraniczne przekazywanie danych

Mogą Państwo mieć pewność, że chronimy Państwa prywatność. Bez Państwa wyraźnej zgody nie udostępnimy nikomu Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące prawo.

W przypadku realizowania badań dla innych firm badawczych (związanych lub nie z Kantar Polska) z użyciem danych kontaktowych pochodzących z Klubu Kantar, nie dochodzi do przekazywania danych osobowych uczestników panelu do innych podmiotów. Administrowanie danymi osobowymi pozostaje po stronie Kantar Polska. Dane kontaktowe do Państwa będą używane wyłącznie do celów badania rynku i opinii publicznej.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć inne podmioty, z którymi Kantar Polska ma podpisane umowy, zabezpieczające integralność i poufność danych osobowych. Firmy takie dokonują serwisu technicznego zasobów informatycznych i nie mogą używać informacji zapisanych w plikach zgromadzonych na serwerach do własnych celów. Pliki te są przechowywane w formie zaszyfrowanej wyłącznie na serwerach zlokalizowanych na terenie Polski i dostęp do ich zawartości merytorycznej mają wyłącznie pracownicy Kantar Polska, posiadający odpowiednie upoważnienia.


5. Poufność i wymogi branżowe

Podejmujemy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas ich przekazywania, jak i po ich otrzymaniu. Nasze procedury bezpieczeństwa są zgodne z ogólnie przyjętymi standardami handlowymi stosowanymi do ochrony danych osobowych.

Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania naszych zasad i procedur dotyczących poufności, bezpieczeństwa i prywatności danych.

Kantar Polska przestrzega kodeksu Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR). Dodatkowo posiadamy certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) ustanowionego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR).

Kantar Polska powołał Inspektora Ochrony Danych, który jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji).


6. Ujawnianie plików cookie (ciasteczek)

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika przez stronę internetową, która nadaje użytkownikowi numeryczny identyfikator i zapisuje oraz przechowuje pewne informacje o przeglądaniu stron internetowych. Pliki te są wykorzystywane przez programistów w celu ułatwienia użytkownikom efektywnego poruszania się po stronach internetowych i wykonywania określonych funkcji. Strona internetowa wysyła informacje do przeglądarki internetowej, która następnie tworzy plik tekstowy. Za każdym razem, gdy użytkownik wraca do tej samej strony internetowej, przeglądarka pobiera i wysyła ten plik do serwera witryny.

Na stronie internetowej Klubu Kantar korzystamy z cookie (ciasteczek), aby odróżnić danego użytkownika od innych użytkowników naszej strony. To pomaga nam zapewnić właściwy sposób przeglądania naszej strony oraz umożliwia nam udoskonalenie działania naszej strony, aby była wygodniejsza dla Państwa.

W przypadku badania zachowań użytkowników korzystamy z opcjonalnych plików cookie, ale tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie takich plików.

Podobnie jak w przypadku większości ankiet internetowych, pewne informacje w Klubie Kantar gromadzimy automatycznie i przechowujemy je w plikach związanych z ankietą. Informacje te to np. adresy IP, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, strony odsyłające/wychodzące, system operacyjny czy data/godzina.

Takie automatycznie zbierane informacje wykorzystujemy do analizy zmian w czasie sposobów korzystania z Internetu, jak na przykład korzystanie z przeglądarek oraz do zarządzania witryną internetową, np. w celu dostosowania ankiet internetowych do używanej przeglądarki. Możemy również wykorzystać Państwa adres IP w celu sprawdzenia, czy w ankiecie wzięło udział kilku uczestników z tego samego adresu IP.

Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu „cookie”. Jednakże użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby ostrzegała go w przypadku, gdy odwiedzana strona internetowa podejmie próbę przesłania pliku „cookie”, umożliwiając tym samym odmowę zapisania takiego pliku. Pliki „cookie” używane na stronach internetowych w badaniach Klubu Kantar, umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie aktywności użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy ciasteczek aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych:

 • dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie;
 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: Polityka prywatności Google;
 • wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika;
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz klienta, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych;
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) - więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: Informacja o plikach cookies Google;

W trakcie ankiet mogą być używane trzy rodzaje plików „cookie”:

 • sesyjne - ciasteczka związane z optymalizacją strony internetowej. Pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Te ciasteczka są niezbędne, aby strona internetowa Klubu Kantar mogła zapewnić użytkownikowi realizację badania;
 • stałe - związane z badaniem zachowania użytkownika i reklamą - te ciasteczka odpowiedzialne za sprawdzanie czy dany uczestnik Klubu Kantar widział kampanię reklamową, a także, gdzie i ile razy ją widział. Inne ciasteczka tego typu pomagają w określeniu zachowań użytkowników Internetu. Wszystkie zebrane w/w ciasteczka są poufne i kumulowane, co uniemożliwia przypisanie ich danemu użytkownikowi. Zalecamy ustalenie zbierania tych ciasteczek jako ,,włączone” – dzięki takiemu ustawieniu użytkownik będzie częściej zapraszany wzięcia udziału w badaniach. Ciasteczka te pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;
 • stałe związane z bezpieczeństwem - ciasteczka związane z korzystaniem ze strony Klubu Kantar, służą do zapewnienia, że uczestnik otrzyma punkty za udział w ankiecie oraz że jego dane osobowe nie zostaną ujawnione i będą chronione;
 • stałe związane z badaniem zachowania użytkownika i reklamą – te ciasteczka odpowiedzialne za sprawdzanie czy dany uczestnik Klubu Kantar widział kampanię reklamową, a także gdzie i ile razy ją widział. Inne ciasteczka tego typu pomagają w określeniu zachowań użytkowników Internetu. Wszystkie zebrane w/w ciasteczka są poufne i kumulowane, co uniemożliwia powiązanie ich z danym użytkownikiem. Zalecamy ustalenie zbierania tych ciasteczek jako ,,włączone", dzięki takiemu ustawieniu użytkownik będzie częściej zapraszany do wzięcia udziału w badaniach. Ciasteczka te pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujecie się Państwo zmienić domyślne ustawienia należy pamiętać, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Państwa przeglądarce.

Uwaga: dla poprawnej realizacji badań i wypełniania ankiet konieczne jest akceptowanie plików cookies pochodzących z naszego systemu. Pliki cookies stosowane w systemie Klubu Kantar wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika w tym systemie. Brak akceptacji korzystania z plików cookie w systemie Klubu Kantar uniemożliwia zalogowanie się i korzystanie z systemu.

Użytkownik może zablokować ciasteczka poprzez aktywację ustawienia w przeglądarce umożliwiającego mu odrzucenie ustawień dla wszystkich lub niektórych ciasteczek. Jednakże, jeśli użytkownik użyje przeglądarki aby zablokować wszystkie ciasteczka (w tym niezbędne ciasteczka), może utracić dostęp do wszystkich lub niektórych części strony.

Większość przeglądarek umożliwia sterowanie większością ciasteczek za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat ciasteczek, łącznie ze szczegółami dotyczącymi tego, które ciasteczka zostały ustawione i w jaki sposób można nimi zarządzać lub je usunąć, można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych należy odwiedzić stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jak wspomniano powyżej, możemy uzupełniać informacje uzyskane na stronie internetowej informacjami ze źródeł zewnętrznych. Przykładowo możemy łączyć dane z plików „cookie” zgromadzone na stronie internetowej z danymi z plików „cookie” pozyskanymi od firmy zewnętrznej, w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Przykładowo w przypadku niektórych ankiet, zewnętrzna strona internetowa może poszukiwać plików typu „cookie” w przeglądarce użytkownika. W przypadku wykrycia takich plików, strona może gromadzić informacje dotyczące tego, w jakim miejscu i ile razy użytkownik wyświetlił określoną reklamę. Za pośrednictwem plików typu „cookie” nie będą przekazywane żadne informacje identyfikujące użytkownika, takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail, jednakże informacje gromadzone przez firmy zewnętrzne zwiększają nasze możliwości gromadzenia przydatnych danych na podstawie wypełnianych ankiet. Korzystamy z ciasteczek również w powiązaniu z naszymi ankietami, w których użytkownik bierze udział od czasu do czasu.

W celu pomiaru skuteczności działań reklamowych możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych. Tego typu firmy mogą stosować pliki typu „cookie” oraz narzędzia typu „action tag” (nazywane również „single pixel gif” lub „web beacon”). Informacje gromadzone przez firmy zewnętrzne za pośrednictwem plików typu „cookie” oraz narzędzi typu „action tag” są całkowicie anonimowe. Tego typu informacje nie zawierają imienia ani nazwiska, adresu, adresu e-mail, ani żadnych innych informacji identyfikujących użytkownika.

Kantar Polska oraz jej klienci, partnerzy lub dostawcy usług stosują technologie takie jak: pliki cookies, sygnalizatory WWW/web bugs, skrypty i znaczniki. Technologie te wykorzystuje się w analizowaniu trendów, administrowaniu stroną, śledzeniu ruchu użytkowników w ramach danej witryny i całego Internetu oraz w gromadzeniu danych demograficznych o bazie danych użytkowników, w tym na przykład badań marketingowych, które umożliwiają nam lepsze zrozumienie tego, czy zakupy użytkownika zostały zainspirowane przez reklamy internetowe. Nasi klienci mogą zestawiać odpowiedzi użytkownika w ankietach, jego dane demograficzne i wzorce korzystania z Internetu z odpowiadającymi im danymi innych użytkowników w celu sporządzania zbiorczych raportów. W taki sposób mogą powstawać również raporty naukowe oparte o dane modelowe. „Dane modelowe” to dane uzyskane w oparciu o charakterystyki demograficzne i behawioralne (np. płeć, wiek, odwiedzane witryny) w celu przewidywania, co ludzie opisywani za pomocą podobnych danych lub charakterystyk obejrzeliby lub kupili. Możemy otrzymywać raporty uzyskane w oparciu o wykorzystanie wymienionych wyżej technologii, zarówno w kontekście indywidualnych użytkowników, jak i w formie zbiorczej.


7. Poprawność

Kantar Polska podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą i wykorzystywane na bieżąco były poprawne, kompletne, aktualne i odpowiednie - w tym celu wykorzystujemy najnowsze informacje udostępniane nam przez Państwa.

Liczymy na to, że pomogą nam Państwo w zachowaniu poprawności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych. Gwarantujemy Państwu możliwość dokonania w każdym momencie poprawy lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, a także dostępu do tych danych.


8. Gromadzenie danych dotyczących dzieci

Kantar Polska dba o ochronę prywatności dzieci w Internecie. Kantar Polska uznaje zgodnie z RODO i polskim prawodawstwem, że dzieckiem jest każda osoba poniżej 16 roku życia. Nigdy świadomie nie zapraszamy dzieci poniżej 16 roku życia do wzięcia udziału w badaniach bez uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli na potrzeby konkretnego projektu konieczny i właściwy jest bezpośredni udział dzieci poniżej 16 roku życia, podejmujemy działania w celu uzyskania zgody odpowiedzialnej osoby dorosłej.

W przypadku, gdy do udziału w ankietach zapraszane będą dzieci, Kantar Polska nie będzie wymagać podawania żadnych danych osobowych dziecka, poza danymi podanymi przez rodzica / opiekuna prawnego oraz odpowiedziami dziecka. Rodzic / opiekun prawny dziecka może przeglądać, wnioskować o usunięcie oraz zabronić dalszego gromadzenia danych osobowych dziecka w dowolnym momencie. Można tego dokonać, wysyłając elektroniczną wiadomość na adres kontakt@klubkantar.pl lub drogą pocztową, pisząc na adres Kantar Polska S.A., Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa.


9. Prawa uczestników Panelu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych z systemów Kantar Polska – chyba, że kontynuacja ich przetwarzania leży w naszym uzasadnionym interesie prawnym.

Aby uzyskać dostęp do posiadanych przez nas danych osobowych, należy złożyć pisemny wniosek i przesłać go na adres e-mailowy lub pocztowy podany poniżej w części „Jak się z nami skontaktować”.

Od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:

1. Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzieliliście Państwo w momencie rejestracji do Klubu Kantar. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez Kantar Polska zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Uniemożliwi jednak dalsze branie udziału w badaniach, w których możecie Państwo uczestniczyć jedynie wyrażając na nie zgodę.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Kantar Polska przetwarza Państwa dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji Kantar Polska nie może już przetwarzać tych danych osobowych – chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podstawa prawna: art. 21 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie zażądać od Kantar Polska niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofaliście Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
 2. Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych;
 4. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Klubu Kantar i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Kantar Polska może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłosicie Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Kantar Polska uniemożliwi Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności Klubu Kantar, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. W takiej sytuacji Kantar Polska nie będzie też wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Kantar Polska ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych, nie dłużej jednak niż na 30 dni;
 2. gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądacie Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zebrał je lub wykorzystywał Kantar Polska, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wnieśliście Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Kantar Polska, przetwarzając Państwa dane osobowe.
  Podstawa prawna: art. 18 RODO.

5. Prawo dostępu do danych

Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie od Kantar Polska, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, macie Państwo prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

6. Prawo do sprostowania danych

Macie Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Macie Państwo prawo żądać od Kantar Polska sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO.

7. Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyliście w trakcie rejestracji, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Macie Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Kantar Polska bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Jeśli powiadomią nas Państwo, że chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, odpowiemy Państwu maksymalnie w ciągu 4 tygodni. Powiadomimy o tych zmianach również strony trzecie, którym przekazaliśmy im Państwa dane osobowe. Mogą Państwo mieć dostęp do swoich danych osobowych i mogą je poprawiać, zmieniać lub usuwać, jeśli są one niepoprawne.


10. Przechowywanie i zachowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres odpowiedni dla ich zamierzonego i zgodnego z prawem wykorzystania. Oznacza to, że dane uczestników Klubu Kantar będą przechowywane w okresie ich aktywności w zakresie wypełniania ankiet i 12 miesięcy po zakończeniu aktywności.

W każdym momencie uczestnictwa w Klubu Kantar możliwe jest złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznacznym z rezygnacją z dalszego uczestniczenia w Panelu. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną bezpowrotnie usunięte, a adres e-mail zaszyfrowany unikalnym kluczem nie pozwalającym na jego odtworzenie.

Dane osobowe, które nie są już potrzebne, będą usuwane w sposób, który gwarantuje, że poufny charakter danych nie zostanie naruszony.

Administrator zachowa dane osobowe w dłuższym niż powyżej wskazanym okresie wyłącznie w przypadku, gdy będzie to wynikało z bezwzględnie obowiązującego prawa.

W ramach planu ciągłości działania Kantar Polska, tworzymy kopie zapasowe przetwarzanych informacji. Kopie te są przechowywane przez określony czas w ściśle kontrolowanym środowisku i ich wykorzystanie jest ograniczone ścisłymi procedurami. Oznacza to, że odtwarzanie danych, które nie znajdują podstaw prawnych do dalszego przetwarzania jest zabronione. Po upływie przewidzianego okresu dane są usuwane, a fizyczne nośniki danych są niszczone w celu zapewnienia całkowitego usunięcia danych.


11. Powiadamianie o istotnych zmianach

Polityka prywatności Klubu Kantar jest poddawana regularnym przeglądom i może być okresowo zmieniana. Na tej stronie zawsze prezentujemy najbardziej aktualną wersję. Odnotowujemy też datę ostatniej zmiany tego dokumentu.

W przypadku dokonania istotnej zmiany w niniejszej polityce, Uczestnicy panelu będą informowani drogą mailową.

Data utworzenia polityki prywatności: 25.05.2020

Data ostatniego przeglądu polityki prywatności: 25.05.2020


12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Dane zbierane w ramach poszczególnych ankiet internetowych oraz poprzez pliki cookies mogą odzwierciedlać szczególne zainteresowania poszczególnych uczestników Klubu Kantar konkretną tematyką. Kantar Polska informuje, że na podstawie analizy takich danych będzie starał się kierować zaproszenia do kolejnych badań zgodnie z tematyką budzącą zainteresowanie. Nie oznacza to jednakże uniemożliwienia uczestniczenia w kolejnych badaniach żadnym kategoriom Panelistów, ani przymuszania wytypowanych osób do udziału w jakimkolwiek badaniu.

Żadna z analiz wyników badań nie będzie prowadziła do automatycznego podejmowania decyzji przez klientów zamawiających badania w Kantar Polska w odniesieniu do poszczególnych osób uczestniczących w badaniach.


13. Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z kontakt@klubkantar.pl albo iod@kantar.com lub drogą pocztową, pisząc na adres Kantar Polska S.A., Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa (z dopiskiem „Klub Kantar”).


14. Skargi i ujawnianie informacji

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do skontaktowania się z odpowiednimi organami ds. ochrony danych i złożenia skargi, zapytania lub wniosków oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kantar Polska.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.