Polityka prywatności Klubu Kantar

Ostatnia aktualizacja 2022.07.21

Wersja 3.07

 1. Definicje

  1. Administrator – Kantar Polska S.A., prowadzący panel internetowy pod nazwą Klub Kantar w niniejszej Witrynie.

   Dane rejestrowe Administratora:
   Kantar Polska S.A.
   Plac Konesera 9
   03-736 Warszawa
   KRS: 0000059619
   NIP: 526-021-18-19
   Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 1 000 000 PLN

  2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, wprowadzona przez Administratora zgodnie z RODO.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Witryna – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem klubkantar.pl.
 2. Wprowadzenie

  1. Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Państwa Danych osobowych, które zbierane są w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych przez Administratora w ramach uczestnictwa w Klubie Kantar oraz informacji o Państwa aktywności w Witrynie.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych pod adresem email iod@kantar.com.
 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W WITRYNIE

  W niniejszej Polityce wyjaśniono, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa Dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Zakres przetwarzanych przez nas Danych osobowych obejmuje przede wszystkim Dane osobowe podane przez Państwa podczas rejestracji do panelu oraz udziału w badaniu internetowym lub w wywiadzie telefonicznym dla celów badania rynku realizowanym przez Kantar Polska S.A.

  KORZYSTANIE Z WITRYNY

  1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Witryny (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi uczestnikami Klubu Kantar (tj. osób, które nie posiadają profilu w panelu badawczym Klubu Kantar), przetwarzane są przez Administratora:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Witrynie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Państwa aktywności, a także Państwa preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  2. Państwa aktywność w Witrynie, w tym Państwa Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. REJESTRACJA W PANELU BADAWCZYM KLUBU KANTAR

  4. Osoby, które dokonują rejestracji w panelu badawczym Klubu Kantar, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a także przyszłego uczestnictwa w prowadzonych przez Administratora badaniach, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. W celu ułatwienia obsługi, mogą Państwo podać również dane dodatkowe, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć, kontaktując się z nami. Podanie takich danych jest dobrowolne.
  5. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w panelu badawczym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celu weryfikacji tożsamości osób zapisujących się do Klubu Kantar – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapobieganiu kilkukrotnym lub nieprawdziwym rejestracjom do panelu badawczego;
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Państwa aktywności w Witrynie i sposobu korzystania z konta, Państwa preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, a także sposobu w jaki dokonali Państwo rejestracji w Klubie Kantar;
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  6. Na konto w Witrynie można zalogować się również za pośrednictwem portalu społecznościowych Facebook. W takim wypadku Witryna pobierze z Państwa konta w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki, mogą Państwo w łatwy sposób rozszerzyć zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności konta w panelu badawczym Klubu Kantar. Informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portal społecznościowy Facebook można znaleźć w jego polityce prywatności.
  7. Rejestracja do Klubu Kantar możliwa jest również za pośrednictwem połączenia telefonicznego, nawiązywanego przez ankietera działającego w imieniu Administratora. W takim wypadku, w razie wyrażenia przez Państwa chęci udziału w panelu badawczym w ramach Klubu Kantar, podczas rozmowy telefonicznej ankieter poinformuje Państwa o konieczności podania adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji oraz link przekierowujący do dokończenia rejestracji w Witrynie.
  8. W przypadku, w którym po otrzymaniu powyższej wiadomości e-mail nie dokończą Państwo rejestracji w Witrynie, Administrator wysyła dwukrotne przypomnienie o ukończeniu rejestracji na podane przez Państwa dane kontaktowe. Jeśli po miesiącu rejestracja nie zostanie ukończona, Administrator przesyła informację o usunięciu Państwa Danych osobowych z bazy danych Administratora. W związku z usunięciem Państwa Danych osobowych, nie będą mieli Państwo możliwości uczestnictwa w Klubie Kantar.
  9. Jeżeli zamieszczą Państwo w Witrynie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), mogą to Państwo uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

  10. OBSŁUGA KONTA ORAZ UCZESTNICTWO W KLUBIE KANTAR

  11. Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe w celu prawidłowej obsługi Państwa konta w Klubie Kantar oraz w związku z realizacją badań w ramach panelu badawczego (zgodnie z postanowieniami Regulaminu badań panelowych Klubu Kantar, który dostępny jest pod adresem https://klubkantar.pl/regulamin/).
  12. Dane osobowe przetwarzane są:
   1. w celu obsługi Państwa konta w Klubie Kantar, w tym również stałej komunikacji z Państwem za pośrednictwem podanych danych kontaktowych w celu informowania o nowych dostępnych ankietach – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celu umożliwienia Państwu udziału w prowadzonych badaniach, w tym wypełnienia ankiet opracowanych w ramach danego badania - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji projektu badawczego w zakresie niezbędnym do realizacji badania respondentów;
   3. w celu weryfikacji tożsamości osób biorących udział w badaniach w ramach Klubu Kantar, w tym również prawidłowości wypełnianych ankiet – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapobieganiu kilkukrotnym lub nieprawidłowym udziałom w badaniach, w tym zapobieganiu tworzenia kont w celu gromadzenia większej ilości punktów przysługujących za wykonanie badania;
   4. w celu umożliwienia Państwu udziału w konkursie w ramach Klubu Kantar, polegającego na odpowiedzi na dodatkowe pytania konkursowe, wyświetlane po wypełnieniu każdej ankiety badawczej – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na realizacji konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu, dostępnym pod adresem https://klubkantar.pl/regulamin/;
   5. w celu obsługi rachunkowo księgowej związanej z Państwa udziałem w badaniu, w zakresie jaki niezbędny jest do rozliczenia nagród przyznawanych za odpowiednią ilość punktów uzyskanych przez Państwa za wykonane badania - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   6. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Państwa aktywności w Witrynie i sposobu korzystania z konta, a także Państwa preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
   7. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  13. W celu obsługi konta oraz umożliwienia uczestnictwa w badaniach, Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe również przy wykorzystaniu profilowania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Profilowanie” poniżej.

  14. FORMULARZE KONTAKTOWE

  15. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.
  16. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Państwa za pośrednictwem Witryny w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 4. PROFILOWANIE

  1. W celu realizowania niektórych działań związanych z prowadzeniem Klubu Kantar, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych osobowych. Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących podmiotów danych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie przetwarzania do Państwa indywidualnych preferencji i zachowań.
  2. W praktyce, profilowanie stosowane przez Administratora objawia się w zakresie i sposobie prowadzonych badań. Dane osobowe zbierane przez Administratora w ramach poszczególnych ankiet internetowych oraz poprzez pliki cookies umieszczone w Witrynie lub na innych stronach, z których korzystacie Państwo w ramach panelu (w przypadku szczególnych typów badań), mogą odzwierciedlać szczególne zainteresowania poszczególnych uczestników Klubu Kantar konkretną tematyką. Administrator informuje, że na podstawie analizy takich danych będzie starał się kierować zaproszenia do kolejnych badań zgodnie z tematyką budzącą zainteresowanie. Nie oznacza to jednakże uniemożliwienia uczestniczenia w kolejnych badaniach żadnym kategoriom panelistów, ani przymuszania wytypowanych osób do udziału w jakimkolwiek badaniu.
  3. Żadna z analiz wyników badań nie będzie prowadziła do automatycznego podejmowania decyzji w odniesieniu do poszczególnych osób uczestniczących w badaniach.
 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Mogą Państwo mieć pewność, że chronimy Państwa prywatność. W związku z realizacją przez Administratora usług w ramach Witryny, dostęp do Państwa Danych osobowych mają wyłącznie podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy, zabezpieczające integralność i poufność Danych osobowych (m.in. podmioty świadczące usługi IT, dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zaangażowane w wysyłkę komunikacji dotyczącej Klubu Kantar).
  2. Podmioty, z których wsparcia korzysta Administrator dokonują serwisu technicznego zasobów informatycznych oraz ich obsługi, jak również wysyłki komunikacji związanej z Państwa uczestnictwem w Klubie Kantar. Podmioty te nie mogą używać informacji zapisanych w plikach zgromadzonych na serwerach do własnych celów. Pliki te są, co do zasady, przechowywane w formie zaszyfrowanej na serwerach zlokalizowanych na terenie Polski i dostęp do ich zawartości merytorycznej mają wyłącznie pracownicy Kantar Polska, posiadający odpowiednie upoważnienia. W wyjątkowych sytuacjach Państwa Dane osobowe mogą być przechowywane również poza EOG. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w rozdziale „Przekazywanie Danych osobowych poza EOG” poniżej.
  3. Państwa Dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom z Grupy Kapitałowej Kantar. Udostępnienie takie związane jest z powiązaniem infrastrukturalnym oraz administracyjnymi powiązaniami między spółkami z Grupy. Takie udostępnienie realizowane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy Kapitałowej.
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

  1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Państwa Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  2. Do takiego przekazania dochodzi m.in. w związku z wykorzystywaniem przez Administratora systemów informatycznych umożliwiających wysyłanie Państwu komunikacji mailowej z powiadomieniami dotyczącymi uczestnictwa w Klubie Kantar (np. powiadomienie o nowej ankiecie) lub udział w niektórych typach badań. W przypadku organizacji badań zakładających wykorzystanie serwerów ulokowanych poza EOG, Administrator poinformuje Państwa o tym fakcie na etapie ich zbierania.
  3. Jeśli w przyszłości będziemy przekazać Państwa Dane osobowe do innych podmiotów z siedzibą poza EOG, dopilnujemy odpowiedniego zabezpieczenia takich danych oraz zapewnimy odpowiedni poziom ich ochrony.
 7. POUFNOŚĆ I WYMOGI BRANŻOWE

  1. Podejmujemy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych przez nas Danych osobowych. Nasze procedury bezpieczeństwa są zgodne z ogólnie przyjętymi standardami stosowanymi do ochrony Danych osobowych.
  2. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania naszych zasad i procedur dotyczących poufności, bezpieczeństwa i prywatności danych. Pracownikom, którzy biorą udział w przetwarzaniu Państwa Danych osobowych nadane zostały stosowne pisemne upoważnienia do przetwarzania.
  3. Administrator przestrzega kodeksu Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR). Dodatkowo posiadamy certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) ustanowionego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR).
  4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Katarzyny Stańczak, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych pod adresem email iod@kantar.com
 8. POPRAWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby Państwa Dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą i wykorzystywane na bieżąco były poprawne, kompletne, aktualne i odpowiednie - w tym celu wykorzystujemy najnowsze informacje udostępniane nam przez Państwa w ramach profilu w Klubie Kantar.
  2. Liczymy na to, że pomogą nam Państwo w zachowaniu poprawności, kompletności i aktualności Państwa Danych osobowych. Gwarantujemy Państwu możliwość dokonania w każdym momencie poprawy lub uzupełnienia Państwa Danych osobowych, a także dostępu do tych danych.
  3. Ponadto, Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Państwa Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 9. GROMADZENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH DZIECI

  1. Administrator dba o ochronę prywatności dzieci w Internecie. Administrator uznaje zgodnie z RODO i polskim prawodawstwem, że dzieckiem jest każda osoba poniżej 16 roku życia. Nigdy świadomie nie zapraszamy dzieci poniżej 16 roku życia do wzięcia udziału w badaniach bez uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli na potrzeby konkretnego projektu konieczny i właściwy jest bezpośredni udział dzieci poniżej 16 roku życia, podejmujemy działania w celu uzyskania zgody odpowiedzialnej osoby dorosłej.
  2. W przypadku, gdy do udziału w ankietach zapraszane będą dzieci, Administrator nie będzie wymagać podawania żadnych Danych osobowych bezpośrednio od dziecka, poza Danymi osobowymi pozwalającymi na identyfikację rodzica / opiekuna prawnego oraz odpowiedziami dziecka. Rodzic / opiekun prawny dziecka może przeglądać, wnioskować o usunięcie oraz zabronić dalszego gromadzenia Danych osobowych dziecka w dowolnym momencie. Można tego dokonać kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (na adres iod@kantar.com), wysyłając wiadomość na adres kontakt@klubkantar.pl lub drogą pocztową, pisząc na adres Kantar Polska S.A., Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa.
 10. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

  1. Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzieliliście Państwo w związku z Państwa aktywnością w Witrynie lub uczestnictwem w Klubie Kantar, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji.
  3. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  4. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

  5. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim zakresie sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie.
  6. W sytuacji złożenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu, Administrator nie może już przetwarzać Danych osobowych objętych sprzeciwem – chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

  8. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

  9. Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie od Administratora, czy przetwarzamy Państwa Dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, macie Państwo prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich Danych osobowych.
  10. Podstawa prawna: art. 15 RODO.

  11. PRAWO SPROSTOWANIA DANYCH

  12. Macie Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie Danych osobowych. Macie Państwo prawo żądać od Kantar Administratora sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
  13. Podstawa prawna: art. 16 RODO.

  14. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”)

  15. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie zażądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, jeżeli:
   1. wycofaliście Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim Dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę (i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania);
   2. Państwa Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   3. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa Danych osobowych w celach marketingowych;
   4. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa Danych osobowych w prawnie uzasadnionym celu Administratora, a sprzeciw został uznany za zasadny (tj. nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania);
   5. Państwa Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   6. Państwa Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym Administratora.
  16. Pomimo zgłoszonego żądania usunięcia Danych osobowych, Administrator może zachować Dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów związanych z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnych oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Ponadto, na mocy przepisów prawa zobowiązani jesteśmy do przechowywania Państwa Danych osobowych związanych z rozliczeniami finansowymi.
  17. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

  18. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZECHOWYWANIA DANYCH

  19. Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych. Jeżeli zgłosicie Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Administrator zaprzestanie wykonywania operacji na Państwa Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda, oraz przechowywania danych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji – lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). Ograniczenie będzie wiązało się również z uniemożliwieniem Państwu korzystania z określonych funkcjonalności Klubu Kantar, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem Danych osobowych objętych żądaniem. W takiej sytuacji Administrator nie będzie też wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  20. Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa Danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich Danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych;
   2. gdy przetwarzanie Państwa Danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądacie Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy Państwa Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zebrał je lub wykorzystywał Administrator, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wnieśliście Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa Danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Państwa Dane osobowe.
  21. Podstawa prawna: art. 18 RODO.

  22. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

  23. Macie Państwo prawo otrzymać swoje Dane osobowe, które nam dostarczyliście, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Macie Państwo również prawo żądać, by Dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  24. Macie Państwo prawo do żądania przeniesienia Państwa Danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. gdy Państwa Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (w tym przy wykorzystaniu profilowania).
  25. Państwa Dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  26. Podstawa prawna: art. 20 RODO.
  27. Aby uzyskać dostęp do posiadanych przez nas Danych osobowych, należy złożyć pisemny wniosek i przesłać go na adres e-mailowy lub pocztowy podany poniżej w części „Jak się z nami skontaktować”.

   Jeśli powiadomią nas Państwo, że chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, odpowiemy Państwu niezwłocznie, maksymalnie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania. Czas realizacji żądania może zostać – w uzasadnionych przypadkach – wydłużony do maksymalnie 3 miesięcy, o czym zostaną Państwo w takiej sytuacji stosownie poinformowani. Powiadomimy o tych zmianach również strony trzecie, którym przekazaliśmy Państwa Dane osobowe.

 11. SKARGI I UJAWNIANIE INFORMACJI

  1. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do skontaktowania się z odpowiednimi organami ds. ochrony danych i złożenia skargi, zapytania lub wniosków oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych przez Kantar Polska.
  2. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony Danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. UJAWNIANIE PLIKÓW COOKIE (CIASTECZEK)

  Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika przez stronę internetową, która nadaje użytkownikowi numeryczny identyfikator i zapisuje oraz przechowuje pewne informacje o przeglądaniu stron internetowych. Pliki te są wykorzystywane przez programistów w celu ułatwienia użytkownikom efektywnego poruszania się po stronach internetowych i wykonywania określonych funkcji. Strona internetowa wysyła informacje do przeglądarki internetowej, która następnie tworzy plik tekstowy. Za każdym razem, gdy użytkownik wraca do tej samej strony internetowej, przeglądarka pobiera i wysyła ten plik do serwera witryny.

  Na stronie internetowej Klubu Kantar korzystamy z cookie (ciasteczek), aby odróżnić danego użytkownika od innych użytkowników naszej strony. To pomaga nam zapewnić właściwy sposób przeglądania naszej strony oraz umożliwia nam udoskonalenie działania naszej strony, aby była wygodniejsza dla Państwa.

  W przypadku badania zachowań użytkowników korzystamy z opcjonalnych plików cookie, ale tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie takich plików.

  Podobnie jak w przypadku większości ankiet internetowych, pewne informacje w Klubie Kantar gromadzimy automatycznie i przechowujemy je w plikach związanych z ankietą. Informacje te to np. adresy IP, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, strony odsyłające/wychodzące, system operacyjny czy data/godzina.

  Takie automatycznie zbierane informacje wykorzystujemy do analizy zmian w czasie sposobów korzystania z Internetu, jak na przykład korzystanie z przeglądarek oraz do zarządzania witryną internetową, np. w celu dostosowania ankiet internetowych do używanej przeglądarki. Możemy również wykorzystać Państwa adres IP w celu sprawdzenia, czy w ankiecie wzięło udział kilku uczestników z tego samego adresu IP.

  Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu „cookie”. Jednakże użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby ostrzegała go w przypadku, gdy odwiedzana strona internetowa podejmie próbę przesłania pliku „cookie”, umożliwiając tym samym odmowę zapisania takiego pliku. Pliki „cookie” używane na stronach internetowych w badaniach Klubu Kantar, umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie aktywności użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy ciasteczek aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

  Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych:

  • dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie;
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: Polityka prywatności Google;
  • wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika;
  • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
  • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz klienta, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych;
  • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) - więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: Informacja o plikach cookies Google;

  W trakcie ankiet mogą być używane trzy rodzaje plików „cookie”:

  • sesyjne - ciasteczka związane z optymalizacją strony internetowej. Pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Te ciasteczka są niezbędne, aby strona internetowa Klubu Kantar mogła zapewnić użytkownikowi realizację badania;
  • stałe - związane z badaniem zachowania użytkownika i reklamą - te ciasteczka odpowiedzialne za sprawdzanie czy dany uczestnik Klubu Kantar widział kampanię reklamową, a także, gdzie i ile razy ją widział. Inne ciasteczka tego typu pomagają w określeniu zachowań użytkowników Internetu. Wszystkie zebrane w/w ciasteczka są poufne i kumulowane, co uniemożliwia przypisanie ich danemu użytkownikowi. Zalecamy ustalenie zbierania tych ciasteczek jako ,,włączone” – dzięki takiemu ustawieniu użytkownik będzie częściej zapraszany wzięcia udziału w badaniach. Ciasteczka te pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;
  • stałe związane z bezpieczeństwem - ciasteczka związane z korzystaniem ze strony Klubu Kantar, służą do zapewnienia, że uczestnik otrzyma punkty za udział w ankiecie oraz że jego dane osobowe nie zostaną ujawnione i będą chronione;
  • stałe związane z badaniem zachowania użytkownika i reklamą – te ciasteczka odpowiedzialne za sprawdzanie czy dany uczestnik Klubu Kantar widział kampanię reklamową, a także gdzie i ile razy ją widział. Inne ciasteczka tego typu pomagają w określeniu zachowań użytkowników Internetu. Wszystkie zebrane w/w ciasteczka są poufne i kumulowane, co uniemożliwia powiązanie ich z danym użytkownikiem. Zalecamy ustalenie zbierania tych ciasteczek jako ,,włączone", dzięki takiemu ustawieniu użytkownik będzie częściej zapraszany do wzięcia udziału w badaniach. Ciasteczka te pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

  Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujecie się Państwo zmienić domyślne ustawienia należy pamiętać, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Państwa przeglądarce.

  Uwaga: dla poprawnej realizacji badań i wypełniania ankiet konieczne jest akceptowanie plików cookies pochodzących z naszego systemu. Pliki cookies stosowane w systemie Klubu Kantar wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika w tym systemie. Brak akceptacji korzystania z plików cookie w systemie Klubu Kantar uniemożliwia zalogowanie się i korzystanie z systemu.

  Użytkownik może zablokować ciasteczka poprzez aktywację ustawienia w przeglądarce umożliwiającego mu odrzucenie ustawień dla wszystkich lub niektórych ciasteczek. Jednakże, jeśli użytkownik użyje przeglądarki aby zablokować wszystkie ciasteczka (w tym niezbędne ciasteczka), może utracić dostęp do wszystkich lub niektórych części strony.

  Większość przeglądarek umożliwia sterowanie większością ciasteczek za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat ciasteczek, łącznie ze szczegółami dotyczącymi tego, które ciasteczka zostały ustawione i w jaki sposób można nimi zarządzać lub je usunąć, można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

  Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych należy odwiedzić stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Jak wspomniano powyżej, możemy uzupełniać informacje uzyskane na stronie internetowej informacjami ze źródeł zewnętrznych. Przykładowo możemy łączyć dane z plików „cookie” zgromadzone na stronie internetowej z danymi z plików „cookie” pozyskanymi od firmy zewnętrznej, w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Przykładowo w przypadku niektórych ankiet, zewnętrzna strona internetowa może poszukiwać plików typu „cookie” w przeglądarce użytkownika. W przypadku wykrycia takich plików, strona może gromadzić informacje dotyczące tego, w jakim miejscu i ile razy użytkownik wyświetlił określoną reklamę. Za pośrednictwem plików typu „cookie” nie będą przekazywane żadne informacje identyfikujące użytkownika, takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail, jednakże informacje gromadzone przez firmy zewnętrzne zwiększają nasze możliwości gromadzenia przydatnych danych na podstawie wypełnianych ankiet. Korzystamy z ciasteczek również w powiązaniu z naszymi ankietami, w których użytkownik bierze udział od czasu do czasu.

  W celu pomiaru skuteczności działań reklamowych możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych. Tego typu firmy mogą stosować pliki typu „cookie” oraz narzędzia typu „action tag” (nazywane również „single pixel gif” lub „web beacon”). Informacje gromadzone przez firmy zewnętrzne za pośrednictwem plików typu „cookie” oraz narzędzi typu „action tag” są całkowicie anonimowe. Tego typu informacje nie zawierają imienia ani nazwiska, adresu, adresu e-mail, ani żadnych innych informacji identyfikujących użytkownika.

  Kantar Polska oraz jej klienci, partnerzy lub dostawcy usług stosują technologie takie jak: pliki cookies, sygnalizatory WWW/web bugs, skrypty i znaczniki. Technologie te wykorzystuje się w analizowaniu trendów, administrowaniu stroną, śledzeniu ruchu użytkowników w ramach danej witryny i całego Internetu oraz w gromadzeniu danych demograficznych o bazie danych użytkowników, w tym na przykład badań marketingowych, które umożliwiają nam lepsze zrozumienie tego, czy zakupy użytkownika zostały zainspirowane przez reklamy internetowe. Nasi klienci mogą zestawiać odpowiedzi użytkownika w ankietach, jego dane demograficzne i wzorce korzystania z Internetu z odpowiadającymi im danymi innych użytkowników w celu sporządzania zbiorczych raportów. W taki sposób mogą powstawać również raporty naukowe oparte o dane modelowe. „Dane modelowe” to dane uzyskane w oparciu o charakterystyki demograficzne i behawioralne (np. płeć, wiek, odwiedzane witryny) w celu przewidywania, co ludzie opisywani za pomocą podobnych danych lub charakterystyk obejrzeliby lub kupili. Możemy otrzymywać raporty uzyskane w oparciu o wykorzystanie wymienionych wyżej technologii, zarówno w kontekście indywidualnych użytkowników, jak i w formie zbiorczej.

 13. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2. Dane osobowe uczestników Klubu Kantar, związane z uczestnictwem w Panelu, będą przechowywane w okresie ich aktywności w zakresie wypełniania ankiet i przez 12 miesięcy po zakończeniu aktywności.
  3. W każdym momencie uczestnictwa w Klubu Kantar możliwe jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z dalszego uczestniczenia w Panelu. W takiej sytuacji Dane osobowe zostaną bezpowrotnie usunięte, a adres e-mail zaszyfrowany unikalnym kluczem nie pozwalającym na jego odtworzenie.
  4. Dane osobowe, które nie są już potrzebne, będą usuwane w sposób, który gwarantuje, że poufny charakter danych nie zostanie naruszony.
  5. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
  6. W ramach planu ciągłości działania Administratora, tworzymy kopie zapasowe przetwarzanych informacji. Kopie te są przechowywane przez określony czas w ściśle kontrolowanym środowisku i ich wykorzystanie jest ograniczone ścisłymi procedurami. Oznacza to, że odtwarzanie danych, które nie znajdują podstaw prawnych do dalszego przetwarzania jest zabronione. Po upływie przewidzianego okresu dane są usuwane, a fizyczne nośniki danych są niszczone w celu zapewnienia całkowitego usunięcia danych.
 14. POWIADAMIANIE O ISTOTNYCH ZMIANACH

  1. Polityka prywatności Klubu Kantar jest poddawana regularnym przeglądom i może być okresowo zmieniana. Na tej stronie zawsze prezentujemy najbardziej aktualną wersję. Odnotowujemy też datę ostatniej zmiany tego dokumentu.
  2. W przypadku dokonania istotnej zmiany w niniejszej Polityce, Uczestnicy panelu będą informowani drogą mailową.

  Data utworzenia polityki prywatności: 21.07.2022

  Data ostatniego przeglądu polityki prywatności: 21.07.2022

 15. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Danych osobowych, prosimy o kontakt z kontakt@klubkantar.pl albo iod@kantar.com lub drogą pocztową, pisząc na adres Kantar Polska S.A., Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa (z dopiskiem „Klub Kantar”).