Regulamin Badań Panelowych Klubu Kantar("Regulamin")

1. Postanowienia ogólne

Kantar Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000059619 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwaną dalej „Kantar Polska”), prowadzi panel badawczy mający na celu badanie opinii publicznej („Klub Kantar”, „Panel”).
Badania w ramach Klubu Kantar prowadzone są zgodnie ze standardami PKJPA (www.pkjpa.pl), kodeksem ICC/ESOMAR (www.esomar.org) oraz w zgodności z treścią ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Do poszczególnych badań respondenci dobierani są z bazy danych Kantar Polska według kryteriów odzwierciedlających przekrój społeczeństwa polskiego, w celu zbierania danych jak najbardziej reprezentatywnych dla całości społeczeństwa. Z tego powodu uczestnicy Klubu Kantar, w momencie przystąpienia do Klubu Kantar, proszeni są o podanie kilku informacji o sobie, takich jak płeć wiek, poziom wykształcenia, itp.
Udział w Klubie Kantar, jak i wszystkich innych formach badań prowadzonych przez Kantar Polska jest całkowicie dobrowolny. Każdy uczestnik Klubu Kantar może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Klubie Kantar i nakazać wykreślenie jego danych z bazy danych Kantar Polska.
Odpowiedzi udzielane przez uczestników w badaniach realizowanych w Klubie Kantar są traktowane jako poufne i są anonimowe, tzn. mogą być przedstawiane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

2. Zapisanie się do Klubu Kantar

Do Klubu Kantar można się przyłączyć na trzy sposoby:

 1. poprzez rozmowę z ankieterem telefonicznym Kantar Polska. Do przyszłego uczestnika może zadzwonić nasz ankieter. W czasie połączenia rozmówca może zadeklarować chęć udziału w badaniach oraz podać swoje dane osobowe i odpowiedzieć na pytania ankiety rejestracyjnej. Następnie na podany przez niego adres email nadejdzie prośba o potwierdzenie chęci udziału i zgodności danych. Wysłanie za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia chęci udziału oraz zgodności danych oznacza, iż osoba taka automatycznie staje się uczestnikiem Klubu Kantar („Uczestnik”). W przypadku, gdy dane nie są zgodne, Uczestnik zostaje zweryfikowany negatywnie i nie będzie on mógł brać udziału w badaniach realizowanych przez Kantar Polska.
 2. poprzez rozmowę z ankieterem Kantar Polska. Przyszły uczestnik może zostać odwiedzony przez naszego ankietera i w czasie rozmowy zadeklarować chęć udziału w badaniach oraz podać swoje dane osobowe i odpowiedzieć na pytania ankiety rejestracyjnej. Następnie na podany przez niego adres email nadejdzie prośba o potwierdzenie chęci udziału i zgodności danych. Wysłanie za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia chęci udziału oraz zgodności danych oznacza, iż osoba taka automatycznie staje się uczestnikiem Klubu Kantar („Uczestnik”). W przypadku, gdy dane nie są zgodne, zostaną one zweryfikowane przez kontakt telefoniczny ze strony Kantar Polska - po pozytywnej weryfikacji, dana osoba staje się Uczestnikiem.
 3. poprzez samodzielne wypełnienie ankiety rejestracyjnej na stronie internetowej Kantar Polska. Przyszły uczestnik może na stronie internetowej Klubu Kantar wypełnić ankietę rejestracyjną. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jakiś czas po zarejestrowaniu się, na podany przez niego numer telefonu nadejdzie prośba o potwierdzenie chęci udziału i zgodności danych. Osoby, które nie podały poprawnych danych lub nie potwierdzą chęci uczestnictwa w Klubie Kantar w odpowiednim czasie, zostaną usunięte z bazy danych Kantar Polska.

Każdy Uczestnik z chwilą przystąpienia do Klubu Kantar wyraża zgodę na otrzymywanie od Kantar Polska ankiet.

Przystąpienie do Klubu Kantar oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby, które nie podały kompletu danych lub nie potwierdzą chęci uczestnictwa w Klubie Kantar w odpowiednim czasie, zostaną usunięte z bazy danych Kantar Polska.

3. Uczestnictwo w Klubie Kantar

W danym badaniu (wypełnieniu danej ankiety) Uczestnik ma prawo uczestniczyć jedynie raz.
Rejestrując się na stronie internetowej Klubu Kantar Uczestnik wybiera adres e-mail i hasło. Adres e-mail oraz hasło Uczestnika są właściwe wyłącznie dla niego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła w tajemnicy. Na stronie internetowej Klubu Kantar Uczestnik może dowolnie zmieniać zarówno hasło, jak i pozostałe dane, które z biegiem czasu mogą ulec zmianie (np. wykształcenie, miejsce zamieszkania). Jeżeli Uczestnik zapomni hasła, może je otrzymać za pomocą poczty elektronicznej, po podaniu swojego adresu e-mail.
Każdy Uczestnik posiada w ramach strony internetowej Klubu Kantar swoje konto („Konto”), na którym, po zalogowaniu, widoczne są wszystkie informacje dotyczące uczestnictwa danego Uczestnika w Klubie Kantar. Uczestnik zobowiązuje się uaktualniać, bezpośrednio na swoim Koncie, wszystkie swoje dane. Nieaktualność podstawowych danych (dane demograficzne oraz dane kontaktowe w tym adres mailowy, numer telefonu) jest podstawą do usunięcia Konta.
Uaktualnianie tych danych jest obowiązkowe i Kantar Polska zastrzega sobie prawo do sprawdzania, czy Uczestnik przeprowadził taką aktualizację, mając na uwadze, że informacje te są wykorzystywane w celu wyboru Uczestnika do udziału w konkretnych badaniach
Każdy Uczestnik Klubu Kantar zgadzając się na uczestnictwo w Klubie Kantar i akceptując regulamin, potwierdza, że w Klubie Kantar uczestniczy tylko jeden raz i nie tworzy podobnych kont w celu gromadzenia większej liczby punktów. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dany Uczestnik posiada więcej niż jedno konto w Klubie Kantar (jest to weryfikowane m.in. na podstawie daty urodzenia, płci, miejsca zamieszkania, a także unikalności numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego wymaganego do zamiany zebranych punktów na nagrody pieniężne – zgodnie z pkt 3.2.4 regulaminu Konkursu), wysyłany jest mail z prośbą o wskazanie konta głównego dla danego Panelisty, a konto wskazane jako fikcyjne jest usuwane wraz z punktami, które Uczestnik zebrał w ten sposób.
Każdy Uczestnik Panelu Klub Kantar zgadzając się na niniejszy Regulamin Badań Panelowych Klubu Kantar wyraża zgodę na zbieranie danych mogących stwierdzić unikalność uczestnika w Panelu. Sprawdzenie unikalności uczestnika polega na sprawdzeniu przez stronę Klubu Kantar przeglądarki uczestnika Panelu. Strona Panelu zada przeglądarce internetowej kilka pytań o np.: zainstalowane wtyczki i oprogramowanie, o wielkość i rozdzielczość ekranu, o kartę graficzną, o strefę czasową, o listę obsługiwanych czcionek oraz wiele innych zmiennych. Za pomocą tych informacji uzyskamy wiedzę, czy dany użytkownik występuje w naszym Panelu tylko jeden raz. Dla zapewnienia możliwości weryfikacji unikalności Uczestnika Panelu dostęp do Klubu Kantar nie jest możliwy poprzez sieć TOR (ang. The Onion Router), która umożliwia użytkownikom praktycznie anonimowy dostęp do zasobów Internetu, i tym samym uniemożliwia stwierdzenie unikalności Uczestnika.
W przypadku naruszenia Regulaminu Badań Panelowych Klubu Kantar (w szczególności stwierdzenia założenia więcej niż jednego konta przez Uczestnika w celu gromadzenia większej liczby punktów), Kantar zastrzega sobie prawo do wysunięcia roszczeń w celu zwrotu nienależnej Uczestnikowi Panelu gratyfikacji punktowej oraz zablokowania lub usunięcia konta.
Rejestrując się na stronie internetowej Klubu Kantar Uczestnik wybiera adres e-mail i hasło. Adres e-mail oraz hasło Uczestnika są właściwe wyłącznie dla niego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła w tajemnicy. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo adresu e-mail oraz powiązanego z nim hasła, jak również jest odpowiedzialny za każdą aktywność lub działanie, które odbywa się na jego koncie - niezależnie od tego, czy ta aktywność została podjęta przez Uczestnika czy przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy Uczestnikom, by ustanowione przez nich hasła były silne i unikalne, tzn. by nie były takie same jak używane przez Uczestnika do logowania w sklepach internetowych, poczcie elektronicznej, mediach społecznościowych, w innych panelach, itp.). Na stronie internetowej Klubu Kantar Uczestnik może dowolnie zmieniać zarówno hasło, jak i pozostałe dane, które z biegiem czasu mogą ulec zmianie (np. wykształcenie, miejsce zamieszkania). Jeżeli Uczestnik zapomni hasła, może je otrzymać za pomocą poczty elektronicznej, po podaniu swojego adresu e-mail.
W przypadku stwierdzenia przez Kantar Polska, iż Uczestnik wypełnił ankietę w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, niedokładny lub niekonsekwentny, stanowi to podstawę do usunięcia Uczestnika z programu badań w ramach Klubu Kantar. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których Uczestnik będzie udzielać bezużytecznych odpowiedzi - np. poprzez wpisywanie przypadkowych ciągów znaków, wypełnianie ankiety w czasie zbyt krótkim, aby odpowiedzi można było uznać za rzetelne, używanie zautomatyzowanych mechanizmów do wprowadzania odpowiedzi, itp.
Wszelkie zdjęcia i inne materiały przesłane przez Uczestnika będą traktowane jako przekazane Kantar Polska wraz z prawami autorskimi i będą mogły zostać wykorzystane przez Kantar Polska w przyszłych działaniach na wszelkich polach eksploatacji. W przypadku konieczności złożenia przez Uczestnika dodatkowego oświadczenia woli w celu skuteczności przeniesienia praw autorskich, Uczestnik dopełni wszelkich czynności niezbędnych w tym celu. Kwestionariusze, ankiety, testy jak i dokumenty multimedialne przesyłane do Uczestnika przez Kantar Polska pozostają wyłączną własnością Kantar Polska. W związku z tym, Uczestnik zobowiązuje się nie przetwarzać, nie rozpowszechniać i nie przekazywać ich osobom trzecim w jakiekolwiek formie, bezpłatnie lub za opłatą.
Uczestnik będzie powiadamiany pocztą elektroniczną lub informowany podczas łączenia się ze swoim Kontem o dostępnych badaniach, w ramach których może wypełnić ankietę, wraz z terminem do jej wypełnienia.
Za każdorazowy udział w badaniu w ramach Klubu Kantar (wypełnienie oraz odesłanie w terminie ankiety), Uczestnik jest nagradzany, pod warunkiem wzięcia udziału w konkursie, o którym mowa w Regulaminie Konkursu, oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi. Szczerość, dokładność i konsekwentność odpowiedzi na pytania ankiety są każdorazowo weryfikowane przez Kantar Polska.
Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Klubie Kantar. Uczestnik może również usunąć swoje dane ze strony internetowej Klubu Kantar, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Klubie Kantar. Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za uaktualnianie kontaktowych adresów email. Kantar Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek problemów z przesłaniem Uczestnikowi ankiety, wynikających z niepodania lub podania niewłaściwego adresu email. W szczególności, brak aktualizacji adresu email lub jakiekolwiek inne problemy z przekazem, wynikające z podania niewłaściwego adresu email, nie stanowią podstaw do usprawiedliwienia braku odpowiedzi na przesyłane kwestionariusze. Trzykrotny brak odpowiedzi na zaproszenia do udziału w Klubie Kantar lub trzykrotny brak odpowiedzi na korespondencję z prośbą o odpowiedź lub z prośbą o potwierdzenie chęci dalszego uczestnictwa są podstawą do usunięcia danych danego Uczestnika z bazy danych Klubu Kantar oraz likwidacji Konta.
Użytkownik ponosi koszty telekomunikacyjne za dostęp i połączenie ze stroną internetową Klubu Kantar.
Wszyscy Uczestnicy Klubu Kantar traktowani są uczciwie i sprawiedliwie. Każdy Uczestnik podlega tym samym prawom i obowiązkom wynikającym z niniejszego regulaminu lub regulacjom prawnym obowiązującym w Polsce.

4. Postanowienia końcowe

W przypadku zmian Regulaminu mających wpływ na sposób przetwarzania danych lub warunków uczestnictwa w Panelu, wymagana będzie ponowna zgoda Uczestnika – niezbędna do kontunuowania uczestnictwa w Panelu.

5. OSTATNIA AKTUALIZACJA

Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 24/01/2023.

Regulamin Konkursu ("Regulamin")

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie („Konkurs”) jest organizowany przez Kantar Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000059619 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwaną dalej „Kantar Polska”).
  2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Kantar Polska.
  3. Konkurs skierowany jest do nieograniczonej liczby osób.
  4. Terminy pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie przypisane im w Regulaminie Badań Panelowych – chyba, że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
  1. Uczestnikiem Konkursu może być Uczestnik Klubu Kantar, w tym osoba, która dokona rejestracji w Klubie Kantar (zgodnie z Regulaminem Badań Panelowych) dla potrzeb niniejszego Konkursu.
  2. Uczestnictwo w Konkursie polega na odpowiedzi na jedno lub więcej pytań konkursowych, zamieszczonych w ramach ankiety dostępnej dla Uczestników zgodnie z postanowieniami Regulaminu Badań Panelowych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź na wszystkie pytania konkursowe oraz wypełnienie ankiety (wypełnienie wskazanych pól w przypadku pytań otwartych oraz zaznaczenie odpowiedzi w przypadku pytań zamkniętych). W Konkursie biorą udział jedynie takie formularze, które Kantar Polska otrzyma w terminie wskazanym do wypełnienia danej ankiety.
  3. Poprawność odpowiedzi na pytania konkursowe zostanie oceniona automatycznie za pomocą systemu komputerowego Kantar Polska. Po zakończeniu Konkursu komisja konkursowa, w skład której wchodzą 3 osoby wyznaczone przez Kantar Polska, dokona podsumowania wyników Konkursu. Każdy Uczestnik, który prawidłowo odpowiedział na wszystkie pytania konkursowe, otrzymuje określoną liczbę punktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
  4. Wszelkie reklamacje dotyczące wyników Konkursu rozpatrywane są przez Kantar Polska i powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie 7 dni od zakończenia terminu nadsyłania formularzy konkursowych.
  5. W danym Konkursie Uczestnik może uczestniczyć jedynie raz.
  6. Kantar Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostarczeniu jej ankiet z odpowiedziami na pytania konkursowe, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie operatorów internetowych, powstałych wskutek awarii sieci, serwerów, siły wyższej oraz innych niezależnych od Kantar Polska okoliczności.
 3. Nagrody w Konkursie
  1. W przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 2.2, Uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów. Liczba punktów przyznawanych za poprawną odpowiedź na pytania w Konkursie ustalana jest przez Kantar Polska w zależności od Konkursu. Odpowiednia liczba punktów przyznawana jest automatycznie na Konto Uczestnika po zweryfikowaniu przez system elektroniczny prawidłowości odpowiedzi na wszystkie pytania Konkursu.
  2. Po zebraniu przez Uczestnika określonej liczby punktów, mogą one zostać wykorzystane w następujący sposób:
   1. przeznaczenie określonej liczby punktów na wybrane przez Uczestnika produkty dostępne w ofercie wybranych sklepów internetowych;
   2. doładowanie określonych kart typu „pre-paid”;
   3. przekazanie określonej liczby punktów na określone cele charytatywne, które następnie zostaną przeliczone na określoną sumę pieniężną;
   4. przelew określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej ilości zgromadzonych punktów na rachunek bankowy Uczestnika.
  3. Wykorzystywanie punktów dokonywane jest przez Uczestników poprzez stronę internetową Klubu Kantar. W miejsce płatności za produkt lub usługę, z Konta zostanie pobrana odpowiednia liczba punktów. Odbiór/dostarczenie produktów, o których mowa w pkt. 3.2.1 powyżej odbywa się zgodnie z zasadami danego sklepu internetowego. W przypadku wyboru przez Uczestnika opcji, o której mowa w pkt. 3.2.4 powyżej, przelew określonej kwoty pieniężnej dokonywany jest najpóźniej w ciągu 28 dni od poinformowania Kantar Polska o dokonanym wyborze.
  4. Przeliczenie wartości punktów na nagrody, o których mowa w ust. 3.2. powyżej, odbywa się według aktualnie obowiązującej oferty dostępnej na stronie internetowej Klubu Kantar. Punkty nie mogą zostać przeniesione na rzecz osób trzecich.
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu
  1. Uczestnicy, przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1) przez Kantar Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy Placu Konesera 9, jako administratora danych w rozumieniu RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a także w celach marketingowych oraz statystycznych.
  2. Zgodnie z RODO, podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Zgłoszenie się do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Kantar Polska jest uprawniona do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  3. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Klubie Kantar, a także usunięcie danych Uczestnika z bazy danych Klubu Kantar oraz likwidacja Konta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Badań Panelowych oznacza utratę możliwości wykorzystania punktów (zgodnie z postanowieniami ust. 3.2), które nie zostały wcześniej wykorzystane.
  4. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych.
  5. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
 6. Aktualizacja regulaminu Konkursu
Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 24/01/2023.